Diplomuddannelse – Organisation, udvikling og samskabelse.

Modulet er et led i Diplomuddannelsen i ledelse til 60 ECTS har til formål at kvalificere nuværende og kommende ledere til selvstændigt at varetage opgaver inden for ledelse og organisering, herunder at indgå ledelsesmæssigt i tværfaglige og tværgående samarbejder samt selvstændigt udvikle egen ledelsespraksis.

Mål

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at kunne arbejde reflekteret med samspillet mellem ledelse, organisation, samskabelse, styring og strategier med henblik på realisering af organisationens mål.

Modulet er et led i Diplomuddannelsen i ledelse til 60 ECTS har til formål at kvalificere nuværende og kommende ledere til selvstændigt at varetage opgaver inden for ledelse og organisering, herunder at indgå ledelsesmæssigt i tværfaglige og tværgående samarbejder samt selvstændigt udvikle egen ledelsespraksis.

Studieordning i Diplom i ledelse, findes på: www.pisortat.ninuuk.gl

Målgruppe

Skoleledere og andre interesserede

Indhold

Viden og forståelse

Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af:

 • Teorier om organisation, ledelse, kultur og processer i forhold til organisationen og dens omverden.
 • Teorier om strategi og styring af organisationens udvikling, samt metoder til proces- og opgaveledelse.
 • Teorier om økonomi- og ressourcestyring.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at:

 • Identificere, analysere og vurdere sammenhænge mellem organisationsstruktur, - kultur, - processer, strategier og ressourcemæssigt grundlag – og på denne baggrund kunne begrunde og udvælge relevante løsningsmodeller i forhold til organisering, set i forhold til egne ledelsesmæssige udfordringer og handlemuligheder.
 • Identificere, analysere og vurdere organisatoriske og ledelsesmæssige behov og udviklingsmuligheder på baggrund af relevante data.
 • Vurdere rammevilkår for eget ledelsesrum og identificere muligheder for styringsmæssige og strategiske tiltag samt kunne formidle disse til medarbejdere og andre relevante interessenter i og omkring organisationen.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende kan:

 • Indgå i organisationens styringsmæssige og strategiske processer, vurdere udviklingstiltag og oversætte sådanne til den konkrete kontekst så der etableres mening og legitimitet i samskabelse med organisationens interessenter.
 • Udvikle og planlægge styringsmæssige og strategiske tiltag inden for eget ledelsesmæssige handlerum og iværksætte implementering og forankring heraf.
 • Perspektivere og håndtere problemstillinger, iværksætte handle- og udviklingsplaner og lede organisatoriske og tværorganisatoriske processer med henblik på implementering og forankring. Identificere egne læringsbehov og tilrettelægge egen kompetenceudvikling til styrkelse af det personlige og faglige lederskab.

    Krav til deltagerne

    Adgang til optagelse på Diplomuddannelsen i ledelse eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en læreruddannelse. Ansøger skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

    Institutionen optager ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering, har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.

    Uddannelsen udbydes i samarbejde med Pisortatut Ilisimatusarfik / Ledelsesakademiet, Nuuk og Erhvervsakademiet UCL, Dk

    Om

    2023- 12
    Der undervises på dansk
    Undervisere tilknyttet Institut for Læring, Pisortatut Ilisimatusarfik eller UCL, Dk.
    Pisortatut Ilisimatusarfik
    Uge xx, 2023
    Ansøgningsfrist: 1. marts, 2023
    Min. 5 og max. 15
    10 ECTS point over ½ år. 40 timer internat og 3 gange online seancer. Opgaveaflevering og eksamen.