Diplomuddannelse i logopædi

ILINNIAGAQ UNA DANSKISUT INGERLANNEQASSAAQ Kvalificering til at kunne håndtere logopædiske problemstillinger inden for almenpædagogiske praksisfelter såvel som i et stærkt specialiseret fagligt miljø, ud fra et helhedsperspektiv.Teoretisk og professionsrettet viden om forhold til logopædisk praksis, som bygger på såvel national som international forskning.

ILINNIARNEQ QALLUNAATUINNAQ INGERLANNEQASSAAQ!            

Mål

Formålet er at kvalificere den studerende til at kunne håndtere logopædiske problemstillinger inden for almenpædagogiske praksisfelter såvel som i et stærkt specialiseret fagligt miljø. At bibringe den studerende en integreret teoretisk og professionsrettet viden om forhold til logopædisk praksis, som bygger på såvel national som international forskning. At kvalificere til at arbejde ud fra et helhedsperspektiv, hvor grundlaget er det tværprofessionelle samarbejde i en læringsdifferentieret indsats. Den tidlige indsats samt det inkluderende og kontekstuelle perspektiv vægtes højt ligesom forskellige tilgange til arbejdet med mennesket med særlige behov, i såvel et individuelt som et socialt og samfundsmæssigt perspektiv.

Målgruppe

Lærere i grundskolen, pædagoger eller andre fagpersoner som ønsker en efteruddannelse i logopædi.

Indhold

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår viden, færdigheder og kompetencer således:

Kompetencemål

Det er målet, at den studerendende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at

  • håndtere logopædiske problemstillinger inden for almenpædagogiske praksisfelter, såvel som i et stærkt specialiseret fagligt miljø.
  • påtage sig ansvar for at planlægge, gennemføre og evaluere logopædiske interventioner der fremmer læring og udvikling ud fra en integreret teoretisk og professionsrettet viden if. til logopædisk praksis, som bygger på både national og international forskning.
  • indgå i samarbejde med relevante parter med henblik på en helhedsorienteret, inkluderende og læringsdifferentieret indsats

Viden

  • have indsigt i teori og forskning om sprogtilegnelse, sproglig udvikling, lingvistik, udviklingsdiversitet og klassifikation af logopædiske vanskeligheder
  • have viden om komplekse årsagssammenhænge, af betydning for typisk og atypisk sprogtilegnelse
  • have kendskab til relevante interventionsmetoder og forståelse for sammenhængen mellem almen, - specialpædagogiske og logopædiske arbejdsformer
F ærdighed
  • kunne reflektere over og anvende relevante teorier i relation til den logopædiske praksis
  • kunne anvende relevante metoder inden for logopædien som grundlag for at undersøge, analysere, beskrive og vurdere læreprocesser der fremmer udviklings- og deltagelsesmuligheder
  • kunne formidle logopædisk viden og koordinere målrettede indsatser på såvel et forebyggende som indgribende niveau i mono-, fler- og tværfaglige kontekster
  • kunne reflektere over egen og andres logopædiske praksis og skelne mellem forskellige logopædiske tilgange til arbejdet med mennesker, med særlige behov

Krav til deltagerne

Adgang til Diplomuddannelse i Logopædi forudsætter, at ansøgeren har gennemført og bestået en læreruddannelse, er pædagog eller andre relevante fagpersoner og har arbejdet i 2 år.

Studiet er opbygget som et deltidsstudium og fungerer således ved, at den studerende arbejder ved siden af studierne. Derved lægges der op til semesterbaseret undervisning på internater. Der er mødepligt til undervisningen, samt krav om aktiv deltagelse i undervisning.

Mellem internaterne skal der skabes kobling mellem teori og praksis, hvor der skal laves koblingsopgaver til alle semestre, der løses på den skole man kommer fra.

Om

2021-21
Dansk
Institut for læring / eksterne undervisere
Nuuk
Der er 2 internater á 40 timer hvert år i efteråret og foråret samt et eksamensinternat i maj/juni. Til maj/ juni vil der være eksamener i to studieenheder.
Ansøgningsfrist: 1. marts, 2021
Minimum 5 max 15
Diplomuddannelsen er en et - årig uddannelse svarende til 60 ECTS point på heltid, som tages som et deltidsstudium fordelt over 3 år, hvor der læses to studieenheder (semestre) parallelt hvert år. Semester 1: Videnskabsteori og metode Semester 2: Sproglige vanskeligheder Semester 3: Talevanskeligheder Semester 4: Hørevanskeligheder Semester 5: Skriftssproglige vanskeligheder i relation til dysleksi Semester 6: Afgangsprojekt i logopædi