Matematikundervisning med fokus på tal, algebra og funktioner.

(indgår som modul 4 i kompetenceudviklingsforløb for matematikundervisere 7,5 ECTS-point, klik på linket som står skrevet med fed skrift under Indhold i denne beskrivelse)

Mål

 Kompetencemål:

Det er målet, at læreren gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at

- anvende teori om elevers udvikling af matematisk kompetence i arbejdet med tal, algebra og funktione til begrundet at målsætte, designe, planlægge, gennemføre og evaluere samt udvikle undervisning i tal, algebra og funktioner.

Vidensmål:

Læreren har efter endt forløb viden om forskning og teoridannelse inden for:

 • forskellige syn på matematiklæring, herunder sprogets og dialogens betydning for indsigt og forståelse samt elevers begrebsdannelse og begrebsudvikling
 • observationsmetoder, fortolkning af elevers matematiske læring, begrebsmæssige misopfattelser, forestillinger om og holdninger til matematikundervisning.
 • matematisk tankegang
 • talbegrebet, børns udvikling af talbegrebet, talsystemets opbygning og historie med udvidelsen fra naturlige tal over de hele tal til rationale tal
 • regneprocesser, tidlig algebra, anvendelse af digitale værktøjer i regneprocesser, algebraisk omsætning og ligningsløsning
 • arbejdet med variable og funktioner

Færdighedsmål:

Læreren har efter endt forløb færdigheder i at

 • forholde sig til undervisning, som bygger på forskellige syn på elevers matematiske læring
 • observere elevers matematiske læring, begrebsmæssige misopfattelser samt forestillinger om og holdninger til matematik
 • stille karakteristiske matematiske spørgsmål og skelne mellem forskellige matematiske udsagn
 • begrunde talsystemets opbygning og anvendelse af tal med henblik på undervisning i talbegrebet
 • målsætte, designe, planlægge, gennemføre og evaluere samt udvikle undervisning i regneprocesser og tidlig algebra, herunder anvendelse af digitale værktøjer
 • integrere it i regneprocesser.

Målgruppe

Matematikundervisere der varetager undervisning i normalklasser og specialklasser samt fagvejledere i matematik.

Indhold

Dette modul indgår som modul 4 i Kompetenceudviklingsforløb for matematikundervisere 

Kernen i modulet er elevers udvikling af matematisk kompetence i arbejdet med tal og algebra og regneprocesser. Disse belyses i et samspil mellem et matematikdidaktisk perspektiv, et praksisperspektiv og et matematikfagligt perspektiv.

I det matematikdidaktiske perspektiv lægges vægten på læring, herunder sproget og dialogens betydning for indsigt og forståelse samt elevers begrebsdannelse og begrebsudvikling.

I praksisperspektivet indgår observation af elevers matematiske læring, begrebsmæssige misopfattelser og holdninger til matematik. Der indgår desuden anvendelse, udvikling og vurdering af læremidler til aldersgruppen.

Det matematikfaglige perspektiv omfatter både det matematiske emne, tal og algebra og funktioner.

IT inddrages, hvor det er relevant.

Implementering af teknologiforståelse i matematikfaget belyses gennem aktiviteter

Forløbet afvikles med to internater med en mellemlæggende arbejdsperiode, hvor der arbejdes med undervisningsforløb.

Forløbet afsluttes med en intern evaluering.

Krav til deltagere

Deltageren skal have en lærereksamen

Om

2022-11
Der undervises på dansk og grønlandsk.
Erik Christiansen fra Ilinniarfissuaq og Ane Fleischer fra Uddannelsesstyrelsen Gæsteunderviser
Regionalt eller centralt
Internater placeres i efteråret og foråret
Ansøgningsfrist: 1. marts, 2022
Minimum 8, maximum 20
2 gange 4 dage á 8 timer, i alt 64 timer + 16 timer til litteraturlæsning