Komprimeret linjefagsuddannelse i engelsk

Den studerende kan efter endt uddannelse anvende fagets viden som fundament for begrundet at målsætte, designe, planlægge, gennemføre og evaluere samt udvikle engelskundervisningen i folkeskolen.

Mål

At den studerende aktivt tilegner sig kompetencer til velovervejet og reflekteret at begrunde, målsætte, designe, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i engelsk som fremmedsprog.

At den studerende bliver i stand til at anvende sproglige, forskningsbaserede, praksisorienterede og didaktiske problemstillinger i arbejdet med engelsk som fremmedsprog og indgå konstruktivt og professionelt i fagligt samarbejde med andre fag.

Den studerende kan efter endt uddannelse anvende fagets viden som fundament for begrundet at målsætte, designe, planlægge, gennemføre og evaluere samt udvikle engelskundervisningen i folkeskolen.

Målgruppe

Uuddannede lærere og fjernstuderende på læreruddannelsen med engelsk som linjefag

For ansøgere, der ikke arbejder på en folkeskole skal søge på dette link:

Komprimeret linjefagsuddannelse i engelsk

Indhold

Faget er inddelt i fire faglige moduler:

  • creative writing, sproglig kreativitet, anvendt grammatik og læsning
  • medier og IT gennem sproglig, kulturel og samfundsmæssig forståelse
  • litteratur og sange gennem sproglig, historisk og kulturel forståelse
  •  lingvistik og sprogindlæring

De fagspecifikke discipliner vil i samarbejde med praksistilknytning og it-integrerende og analoge tilgange medvirke til at øge den studerendes faglige udvikling og kompetencer i en veksling mellem det faglige videnskabsbaserede arbejde og det didaktiske reflekterende arbejde. Praksistilknytning, evaluering og vurdering vil foregå selvstændigt,sammen med underviser(e) og i samarbejde med andre studerende.

Alle opgaver og prøver, mundtlige som skriftlige skal skrives på engelsk. Dog må intersprogsananlysen i 4 modul skrives på dansk. 

Modul 1-4 kan gennemføres særskilt eller sammenhængende. Hvis den studerende ønsker et bevis på gennemført ekstra linjefag i engelsk, da skal modul 1-4 gennemføres indenfor 5 år.

Krav til deltaerne

Det er et krav, at alle studerende friholder fredage i dette semester. Fredag formiddage bruges til online gruppearbejde med refleksion over empiriindsamling, opgaveskrivning, netværksdannelse og færdighedstræning og fredag eftermiddage afholdes der onlineundervisning, gruppe og individuel vejledning og i ugens løb foretager den studerende praksisafprøvning i egen undervisning.

Om

2020-32
engelsk og dansk
Institut for Læring
Ilinniarfissuaq, Institut For Læring
lokalt som online undervisning
Ansøgningsfrist: 1. marts, 2020
40 ECTS, 350 timer onlineundervisning, færdighedstræning og vejledning. Hvert modul forløber over et halvt år og afsluttes med en prøve.